فهرست ثبت نام  0

معرفي دپارتمان محتوا و آموزش الکترونيکي سازمان جهاد دانشگاهی تهران


مرتضی متواضع
  • عنوان: دپارتمان محتوا و آموزش الکترونيکي سازمان جهاد دانشگاهی تهران
  • تاريخ تأسيس: 1386
  • مدير دپارتمان: مهندس مرتضي متواضع
  • تعداد پرسنل ثابت: 13 نفر
  • خیابان ولیعصر، خیابان توانیر، پلاک ۲۰
  • 021-88200711 021-88875207 021-88879672

تاریخچه دپارتمان


هرچند سازمان جهاد دانشگاهی تهران از سالیان پيش، فعاليت خود در زمينه آموزش غيرحضوري با توليد محتواي آموزشي چندرسانه اي تحت CD، آغاز کرده بود، اما در ادامع دپارتمان محتوا و آموزش الکترونيکي خود را، با هدف توليد محتواي الکترونيکي و ارايه آموزش هاي مجازي تأسيس نمود. اين دپارتمان، شخصيت جوان، مدرن، علم گرا، توسعه گرا و پوياي سازمان جهاد دانشگاهی تهران را نمايندگي مي کند و عاملي براي به خدمت گرفتن آخرين دست آوردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در واحد آموزش سازمان جهاد دانشگاهی تهران است.


دپارتمان محتوا و آموزش الکترونيکي به بیانی دیگر